مجموعه متخصص این موسسه آماده ارائه خدمات مربوط به ادغام و خرید شرکتها، ارزشیابی سازمانها و سیاستهای ارزیابی سهام، ارزیابی سرمایه‌گذاری (Financial Due Diligence) می‌باشد.

متخصصین ما به سازمانها و افراد خدمات حرفه‌ای ارزیابی سهام، ارزیابی داراییهای مشهود و نامشهود، تجدید سازمان شرکتها و عضویت در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می‌کنند.

پیشینه ما در شناخت و تجربیات مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری سازمانها و ارائه خدمات منحصر به فرد در حیطه فعالیت مشتریان گویای توانائیهای حرفه‌ای این موسسه است.