امور مالیاتی

دایره تخصصی مالیاتی ما، راهنمای سازمان شما در سیاستهای مالیاتی جهت بهره‌مندی از مزایای مالیاتی و همچنین اطمینان از رعایت و انطباق فعالیت شما در چهارچوب مقررات مالیاتی می‌باشد.

این خدمات شامل رهنمودها در تهیه و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، محاسبه مالیات از منابع مختلف درآمد و اطمینان از رعایت سایر مقررات و تعهدات مالیاتی منجمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی مربوط به اشخاص ثالث می‌گردد.

طبق مقررات پیش‌بینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم موسسه بهراد مشار از موسسات مورد تایید برای انجام حسابرسی مالیاتی و ارائه گزارش مالیاتی می‌باشد.