حسابداری و طراحی سيستمهای مالی و مدیریتی

بسیاری از سازمانها به طور روزافزون متمایل به انجام خدمات حسابداری و مالی خود توسط اشخاص ثالث گردیده‌اند. ما به شما در ارائه خدمات حسابداری و مالی با بالاترین استانداردهای حرفه‌ای و با هزینه منطقی و متناسب با این خدمات اطمینان می‌دهیم.

بخش تخصصی موسسه بهراد مشار این خدمات را شامل مجموعه‌ای از تنظیم اسناد حسابداری، ثبت دفاتر قانونی، کنترل حسابهای بانکی و نقدی، انبارها، تهیه و تنظیم لیستهای حقوق و نهایتاً تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، ارائه می‌دهد.