بهراد مشار مجموعه‌ای گسترده از خدمات حسابرسی را ارائه می‌دهد. تیم حرفه‌ای موسسه با مهارتها و ظرفیتهای متنوع قادر به انجام حسابرسی هرگونه سازمان با پیچید‌گی‌های خاص از جمله حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس می‌باشد.

خدمات حسابرسی ما مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی شرکتها در چهارچوب استانداردهای گزارشات مالی بین‌المللی (IFRS) می‌باشد.

نظریه‌های حسابرسی ما، بر مبنای اصول رعایت اخلاق حرفه‌ای، استقلال کاری و حرفه‌ای استوار بر رسیدگی به حسابها و صورتهای مالی مطابق با بالاترین استانداردهای داخلی و بین‌المللی می‌باشد.

حسابرسی داخلی

مجموعه حرفه‌ای موسسه عملکرد بخش حسابرسی داخلی شرکتها را بررسی نموده، با ارزیابی و تشخیص میزان کیفیت کنترلها، توصیه‌های لازم جهت بهبود روشها، راندمان کار و تاثیرگذاری فعالیتها بر مبنای ساختار و اهداف سازمان را ارائه می‌دهد.