موسسه قادر به ارائه مشاوره‌های مدیریتی در امور مدیریت نقدینگی، وامها، پیش‌بینی‌های بودجه و مالی و تدوین و کاربرد مراکز مسئولیتی درآمد، هزینه و حسابداری صنعتی می‌باشد.

ارائه بسته‌های مالی/تجاری به فراخور نوع فعالیت و تجارت سازمانها از جمله خدمات حرفه‌ای مشاوران موسسه می‌باشد.