شرکاء موسسه اعضاء جوامع و سازمانهای مختلف حرفه‌ای بوده و دارای سوابق وسیع حرفه‌ای و تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی می‌باشند.

مهربان پروز

فوق ليسانس حسابداری


سوابق و برخي از مسئوليت‌ها
- شريك ورئيس هيات مديره موسسه بهراد مشار از سال 1377
- عضوشورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران (1380 و 1381 )
- شريك و مديرعامل مؤسسه حسابرسي پروز و همكاران تا 1377
- مدير مركز آموزش و تحقيقات سازمان حسابرسي
- دبير كميته فني مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان
- رئيس بررسي سرمايه‌گذاري‌ها و مشاور مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران
- مدیر حسابرسي وعضوكميته فني‌مؤسسه حسابرسي امين
حسابداررسمي عضوجامعه حسابداران رسمي ايران
حسابدارمستقل عضوانجمن حسابداران خبره ايران
كارشناس رسمي دادگستری

فریده شیرازی

فوق ليسانس حسابداری


سوابق و برخي از مسئوليت‌ها
- شريك و عضو هيات مديره موسسه بهراد مشار از سال 1377
- عضو شورايعالي جامعه حسابداران رسمي ايران (1383 تا 1386)
- عضو کارگروه آئین رفتار حرفه اي (از 1381 تا 1383 و 1393 تاکنون) و کنترل کیفیت (از 1387 تا 1392) جامعه حسابداران رسمی ایران.
- عضو ‌شورايعالي‌ انجمن ‌حسابداران ‌‌خبره ‌ايران ‌از ‌آذر ماه 1377 تا 1380
- مدير ارشد مؤسسه حسابرسي آگاهان و همكاران (كوپرزاندليبراند سابق) در بخش‌هاي حسابرسي و مشاوره مالياتي تا 1376
حسابداررسمي عضوجامعه حسابداران رسمي ايران
حسابدارمستقل عضوانجمن حسابداران خبره ايران

رضا يعقوبی

فوق ليسانس حسابداری


سوابق و برخي از مسئوليت‌ها
- شريك و عضو هيات مديره موسسه حسابرسي بهراد مشار از سال 1382
- مدرس دانشگاه آزاداسلامي
- مدرس موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاددانشگاهی
- مدرس دانشگاه امام علي (ع)
- همكار ساير موسسات حسابرسي تا 1379
حسابداررسمي عضوجامعه حسابداران رسمي ايران
حسابدارمستقل عضو انجمن حسابداران خبره ايران
كارشناس رسمي دادگستری

مجيد رضا بيرجندی

ليسانس حسابداری


سوابق و برخي از مسئوليت‌ها
- شريك و عضو هيات مديره موسسه حسابرسي بهراد مشار از سال 1388
- همکار و مدیر موسسه حسابرسی بهرادمشار از سال 1377
حسابداررسمي عضوجامعه حسابداران رسمي ايران
عضو انجمن حسابداران خبره ايران

مجتبی سهی

فوق ليسانس حسابداری


سوابق و برخي از مسئوليت‌ها
-مدیر ارشد موسسه از سال 1390
-عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره انگلستان
-مدیر منطقه هواپیمایی بریتیش ایرویز به مدت 15 سال
-مدیر و شریک در موسسات حسابرسی در انگلستان و ایران به مدت 15 سال
عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان